สำนักงานเสมือน

หมายเหตุ

ค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยจะคิดค่าบริการตามใบเสร็จจริง
การปิดงบการเงินประจำปีก็สามารถทำได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า และคิดค่าบริการตามจริง